Cung điền kinh Hà Nội

 

Địa chỉ: Mỹ Đình – Hà Nội

Năm thi công : 2009