Chung cư Trang Đạt

Địa chỉ: Thị xã Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc

Năm thi công: 2014 – 2015