Học viện BCVT Hà Nội

Địa chỉ: Trần Phú Hà Đông Hà Nội

Năm thi công: 2010