HẠNG MỤC QUẦY LỄ TÂN MARBLE TRẮNG HY LẠP _ ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN